KÖP Klippkort

Så här köper du klippkort för gruppklasser eller PT pass

1.


När du köper ett klippkort så mailar du till oss via formuläret nedan eller till info@corestyrka.se.


2.


Du behöver ange vilket typ av klipkort du önskar samt dina faktureringsuppgifter: Namn, Adress, Epost & fullständigt personnummer. Är du företgare så anger du organisationsnummer. 

3.


Därefter skickar vi  en faktura på beloppet till din angivna epostadress. Denna betalar du via din internetbank som en vanlig faktura.

Medlemsvillkor 

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 januari 2018 hos Corestyrka Sverige.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna avtalsregler godtas av medlemmen när medlemsavgiften erlagts från kund via fakturering från Corestyrka Sverige för aktuell kurs.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Corestyrka Sverige mellan den person (nedan benämnd ”Medlem”) som står namngiven i avtalet, till vilket nedan beskrivna villkor utgör en integrerad del, och det som avtalet avser (nedan kallat ”Corestyrka”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som Corestyrka Sverige erbjuder, såsom personlig träning.


2. Medlemskap

2.1 Medlemskap hos Corestyrka kan sökas av person som

– Har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av Corestyrkas tränare tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskap ansöks via Corestyrkas hemsida eller personligen hos Corestyrkas tränare. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också framgår i faktureringen. 

2.3 Corestyrka erbjuder medlemskap för olika kurser och klippkort på studion och online och även andra träningsmöjligheter. Omfattningen av Corestyrkas olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av Corestyrkas beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista.


3. Medlemmen förbinder sig till: 

3.1 Att innan starten av första träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom att betala fakturan för medlemskapet. 

3.2 Att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med träningen med Corestyrka.

3.3 Att följa anvisningar som ges av Corestyrkas tränare avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.

3.4 Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

3.5 Medlemmen förebilder sig till att ej sprida Corestyrkas träningsmaterial vidare till tredje part då Corestyrka står som ensam ägare. 

3.6 Medlemmen förbinder sig till att ensam nyttja medlemskapet online då detta är personligt. Medlemmen har ej rätten till att ge ut lösenord till träningsguider eller utbildningar online till tredje part. 

3.7 Medlemmen förebilder sig till att ej kopiera material. 


4. Corestyrka förbinder sig till: 

4.1 Corestyrkas tränare ska avråda medlemmen från träning som Corestyrkas tränare bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för medlemmen.

4.2 Corestyrka ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför Corestyrkas kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på Corestyrkas lokal. 

4.3 Corestyrka ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i Corestyrkas träningslokal.

4.4 Corestyrka ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i Corestyrkas lokal. 


5. Träning på Corestyrka

5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos Corestyrka och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt Corestyrkas vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om Corestyrka vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på hemsidan (http://www.corestyrka.se)

5.2 Genom detta avtal samt betalning av faktura för aktuell kurs/klippkort så godtar medlemmen att Corestyrkas öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras utefter alla medlemmars behov och önskemål. 

5.3 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av Corestyrkas erbjudna träningspass med hjälp av aktuell bokningstjänst. Bokning och avbokning sker 2 timmar innan träningspasset start. Vid förhinder hos medlemmen att medverka på erbjudna träningspass där medlemmen ej avbokat inom ramen för avbokning utgår ingen ersättning från Corestyrka. 


6. ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter

6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja betalad kurs, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap.  

6.2 Frysning av medlemskap kan ges vid skada, längre sjukdom och graviditet. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.

6.3 Ansökan om frysning av medlemskap bör göras i förväg.


7. Avgifter och betalning

7.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgift och övriga avgifter enligt Corestyrkas vid var tid gällande prislista. 

7.2 Medlemmen erlägger avgift för medlemskap i förskott för klippkortet. Betalningen ska vara Corestyrka senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura.

7.3 Corestyrka har rätt att ändra engångsavgifter, kursavgifter och övriga avgifter.

7.4 Har medlemmen ej betalat faktura senast det datum som står angivet få fakturan skickas en påminnelsefaktura på till betalning förfallen kursavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så kan det komma att skulden skickas till inkasso. Corestyrka har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

7.5 Corestyrka betalar ej tillbaka angiven kursavgift för frysning av kort, medlemmen erhåller sin plats vid ett senare tillfälle.


8. Upphörande av medlemsavtal

8.1 Corestyrkas tränare har rätt att stänga av medlemmen eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av Corestyrka vidtar tillräcklig rättelse:

– missköter betalning av avgifter

– bryter mot säkerhets- och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av Corestyrkas personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen föreligger. 


9. Övriga träningsmöjligheter och tjänster

9.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom personlig träning, föreläsning, workshop, utbildning eller liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid var tid gällande separat avtal, för vilket medlemmen härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via Corestyrka.


10. Ändring av avtalets allmänna villkor

10.1 Corestyrka har rätt att ändra alla dessa allmänna villkor. Vid ändring av medlemsavtalsregler kommer medlemmen att kontaktas av Corestyrkas tränare via e-post eller direkt via träningscentret.


11. Information och meddelanden

14.1 Corestyrka skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till medlemmen främst med e-post till av medlemmen anmäld e-postadress.

14.2 Meddelanden från medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till Corestyrka via e-post som anges på Corestyrkas hemsida (http://www.corestyrka.se)

14.3 Medlemmen skall underrätta Corestyrka om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer).


12. Personuppgifter

12.1 Corestyrka behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

12.2 Medlemmen samtycker till att Corestyrka kan komma att använda foton samt filmer som tas under aktiviteter för informationsändamål eller marknadsföring.

12.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till Corestyrkas tränare en begränsning av att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam, i detta fall så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

 
 
 
 
 
10 ggr för 1250 kr
15 ggr för 1650 kr
20 ggr för 2000 kr
Jag vill delbetala
Jag vill använda friskvård